Utolsó frissítés: 2011 január 01.

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Teeg Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.; Cg. 01-09-950231; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Teeg) által a http://teeg.hu weboldalon üzemeltetett hely alapú szolgáltatásokra (Location Based Services) épülő szoftveres megoldásának (a továbbiakban: Szolgáltatás), és igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az TEEG Kft. között online szerződés jön létre 2001. évi CVIII. törvény az 1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Teeg Kft, mint a teeg.hu üzemeltetője fenntartja a jogát jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Teeg rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a weboldal erre a célra szolgáló felületén az értesítések alatt a Rendszerinformációk menüpont alatt, vagy valamennyi felhasználónak, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött rendszerüzenet tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Felhasználóvá válás, regisztrálás

A Teeg által működtetett weboldal és hely alapú szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik regisztrálnak a http://teeg.hu weboldalon, igénybe veszik a Teeg partnerei által (a továbbiakban: teegpont) megjelenített felhívásokat, ajánlatokat, továbbá rendelkeznek egy a weboldalon keresztül igénylehető vagy a teegpontokon átvehető RFID azonosítóval.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Teeg tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a rendszer használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Teeg jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációjának (felhasználói fiókjának) törlését. A törlés a Jelen szerződést megszünteti. A személyes adatok törlésére az adatvédelmi nyilatkozat előírásai érvényesek.

2. A TEEG, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

2.1. A hely alapú szolgáltatásokra épülő kedvezmény rendszer működtetését a Teeg közvetítő szolgáltatóként, a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. A Teeg semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott weboldalon, mobil alkalmazáson, SMS-ben és a Teeg által küldött hírlevelekben megjelenő, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött vásárlásokkal, szolgáltatásokkal, igénybe vett ajánlatokkal kapcsolatban, vagy bármely vásárlás, szolgáltatás és ajánlat igénybevételének elmaradásával kapcsolatosan, továbbá a weboldalon, mobil alkalmazáson, SMS-ben és a Teeg által küldött hírlevelekben elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ebből kifolyólag a Teeg nem felel az általa a weboldalon, mobil alkalmazáson, SMS-ben és a Teeg által küldött hírlevelekben megjelenített ajánlatok, szolgáltatások és termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen ajánlatok, szolgáltatások és termékek ellenőrzéséért. A Teeg nem felel továbbá a weboldalon, mobil alkalmazáson, SMS-ben és a Teeg által küldött hírlevelekben szereplő ajánlatok, szolgáltatások és termékek ellenőrzéséért, valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az teegpontok pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket.

A Teeg azonban jogosult a felhívások és ajánlatok elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Teeg kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

2.2. A Teeg nem avatkozik bele a felhasználó és a teegpont közötti esetleges jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Teeg-et mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2.3. A Felhasználó által a weboldalon és mobil alkalmazáson közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat a Teeg jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Teeg jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Teeg által működtetett weboldalon és mobil alkalmazáson jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben a weboldalon és mobil alkalmazáson a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Teeg által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Teeg érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Teeg jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Teeg nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Teeg az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

2.5. Amennyiben a Teeg weboldalon és mobil alkalmazáson a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Teeg az 2001. évi CVIII. törvény alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Teeg a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

3. Visszajelzések és korlátozások

3.1. A Teeg felhasználói visszajelzést adhatnak a teegpont felé az igénybe vett ajánlattal, szolgáltatással kapcsolatban. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Teeg semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

3.2. A Teeg fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Teeg jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

3.3. A Teeg fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Teeg értelmezése szerint ellenkezik weboldal és mobil alkalmazás megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Teeg alapelveivel ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

   >>információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;    >>információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
4. Személyes adatok védelme

4.1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Teeg a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

4.2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Teeg csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Teeg fejlesztéséről, a weboldalon és mobil alkalmazáson elérhető, rendszeresen bővülő ajánlatok, szolgáltatások kínálatról, a Teeg egyéb szolgáltatásairól, valamint a Teeg hivatalos értesítésekről.

4.3. A Teeg hírlevél szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat weboldal beállítások menüpont alatt, vagy teeg@teeg.hu címre küldött e-mail útján.

4.4. A Felhasználóról a Teeg által nyilvántartott adatok, a Teeg által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Teeg az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

4.5. A Teeg a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Teeg köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

5. Reklamáció, kapcsolattartás

5.1. A Teeg a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban a teeg@teeg.hu e-mail címen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Teeg haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

5.2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az Teeg szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu