ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

TEEG Kft.

A TEEG Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TEEG Kft., illetőleg Szolgáltató) a http://teeg.hu/ honlapon üzemelteti a hely alapú szolgáltatásokra (Location Based Services) épülő portálját (a továbbiakban: Szolgáltatás), amelynek során, a honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a TEEG Kft. ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A TEEG Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Fogalom-meghatározások
Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében: adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Az adatkezelő megnevezése, adatvédelmi nyilvántartási száma Az adatkezelő neve: TEEG Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: cg.01-09-950231, adószám: 14335161-2-43, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.). Az adatkezelés jogalapja A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. Felhasználó önkéntes hozzájárulását a honlap használatának megkezdésével, valamint a regisztrációval adja meg. A Felhasználó ennek megfelelően a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a honlap működtetése során – a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzítettekkel összhangban – a Felhasználó személyes adatait kezelje.
Kezelt adatok köre
A Szolgáltató – mint adatkezelő – a regisztráció során kötelezően, illetve azt követően a Felhasználó által (saját adatlapján) önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. A honlapon való regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, egy érvényes e-mail címet, a felhasználó nemét, választania kell egy jelszót, országot, települést és meg kell jelölnie születési idejét. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás céljai között szerepel az is, hogy a Szolgáltató a regisztrált Felhasználók számára ún. hely alapú (azaz a Teeg-rendszerben résztvevő vásárlási helyekhez kapcsolódó) ajánlatokat juttasson el SMS-ben vagy mobil alkalmazáson keresztül, ezért opcionálisan megadható a felhasználó mobilszáma is. A rendszer lehetővé teszi, hogy a Felhasználó megoszthassa barátaival a közösségi oldalakon - úgy mint Facebook és Twitter - az általa igénybe vett ajánlatokat vagy népszerűsítse az adott helyet. Ezért a Felhasználó a regisztráció során összekapcsolhatja a közösségi profilját a Teeg rendszerben lévő profiljával. Ennek során a Facebook API által szolgáltatott permanens session ID-t tároljuk el, ezt felhasználva képes a Teeg platform a felhasználó üzenő falán automatikusan bejegyzéseket létrehozni. A felhasználónak lehetősége van továbbá elektronikus multimédiás tartalmak (szöveg, kép, zene, videó) feltöltésére is. A kezelt adatok körébe tartoznak a Felhasználó által az egyes helyeken igénybe vett ajánlatokhoz köthető tranzakciók adatai. Tranzakciós adatnak minősül a Felhasználó által igénybe vett ajánlatok (az ún. vásárlási események) leíró adatai, úgymint a tranzakció számossága, mértéke, ideje és helye. Felhasználó a Teeg weboldal erre rendelt felületén pontosan meghatározhatja, hogy az általa összekapcsolt közösségi profilján, mikor és kinek jelenjen meg üzenet, vagy hogy ilyen jellegű üzenet egyáltalán megjelenjen-e. A http://teeg.hu/ honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók és egyéb harmadik személyek nem, csak az adatkezelő fér hozzá. A http://teeg.hu/ honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja; ez a cookie a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas, személyes adataik rögzítésére ezzel összefüggésben nem kerül sor. A regisztrált látogatók esetében a cookie segítségével, ha a Felhasználó kívánja, bizonyos beállítások mentésre kerülhetnek (pl. email-cím, jelszó).
Az adatkezelés célja
A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a Felhasználó jogosultságainak azonosítása, az egyes szolgáltatások igénybevétele, valamint elektronikus hírlevelek, SMS és mobil alkalmazáson keresztül történő üzenet küldés lehetőségének biztosítása, ide értve az ún. hely alapú ajánlatok megküldését is. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
Elektronikus levélcímek és mobil telefonszám felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek, mobil telefonszám és mobil alkalmazás használata során gyűjtött adatok felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email, valamint SMS-ben és/vagy mobil alkalmazáson keresztül történő üzenet küldésére. Az email-címek, mobil telefonszám és mobil alkalmazás használata során gyűjtött adatok elsősorban a Felhasználó azonosítását és kapcsolattartást szolgálják, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email, SMS és mobil alkalmazáson keresztül történő üzenet küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások feltételeinek változása esetén a változásokra vonatkozó információt a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra. A fent meghatározott értesítési listán túlmenően Szolgáltató többféle hírlevelet üzemeltet, úgymint e-mail, SMS és mobil alkalmazáson keresztül eljutatott üzenet. A Szolgáltató által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak a Felhasználó feliratkozása (előzetes, önkéntes hozzájárulása) esetén küld; Felhasználó a regisztráció során, az adminisztrációs felületen vagy egyéb úton (pl. a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken) tud feliratkozni. A hírlevélről Felhasználó bármikor leiratkozhat a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon. Szolgáltató a fentieken túlmenően jogosult hírleveleket küldeni a Felhasználók számára minden jelenleg ismert és a jövőben ismertté váló kommunikációs csatornán keresztül, azonban kizárólag a Felhasználók előzetes beleegyezésével. A Felhasználók ezen kommunikációs csatornákra nézve hozzájárulásukat ugyancsak a regisztráció során, az adminisztrációs felületen vagy egyéb úton (pl. a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken) adhatják meg, feliratkozás formájában. A hírlevélről a Felhasználók ez esetben is bármikor leiratkozhatnak a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon.
Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak a felhasználó által történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adatnak a Felhasználó általi törléséig tart. A regisztráció, valamint a konkrét adatok Felhasználó általi törlésére a belépést követően, a „Beállítások” menüpont alatt van lehetősége. A regisztráció törlésével Felhasználó profilja visszavonhatatlanul törlődik. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
Nyilvánosságra hozatal, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás működéséből és céljából adódóan a regisztráció (valamint az utólagos adatmegadás, ideértve az ismerősi kapcsolatok létrehozását is) ezen adatok nyilvánosságra hozatalát eredményezi. Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására vagy nyilvánosságra hozatalára egyébként kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A Felhasználók az adattovábbításra és az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulásukat a regisztráció során, az adminisztrációs felületen vagy egyéb úton (pl. a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken) adhatják meg. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik. Az adatfeldolgozók a Szolgáltató, valamint az ASZA Termelõ és Kereskedelmi Bt. (székhely: 2040 Budaörs, 10360 Hrsz., cégjegyzékszám: 13-06-021791, adószám: 24568898-2-13).
Adatbiztonság
Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, az adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja.
A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A http://teeg.hu/ honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a honlap erre szolgáló adminisztrációs felületén bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait. Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113. e-mail: teeg@teeg.hu A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/). Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.